OWH
Umowa licencyjna użytkownika końcowego MY.GAMES w sprawie Gier

Data ostatniej aktualizacji: 10 czerwiec 2020 roku

PREAMBUŁA

Niniejsza Umowa licencyjna reguluje stosunki pomiędzy SPÓŁKĄ a Użytkownikami związane z korzystaniem przez nich z Gier w przypadku braku określonego dokumentu regulującego korzystanie z określonej Gry przez Użytkowników. Jeśli w Grze lub na forum Gry obowiązuje określony zestaw zasad, niniejsza Umowa licencyjna ma zastosowanie do relacji między SPÓŁKĄ a Użytkownikiem, o ile jej warunki nie są sprzeczne z warunkami takiego konkretnego dokumentu.

Tylko osoby fizyczne mają prawo do pobierania/nabywania/używania dowolnej Gry.

Pobierając, instalując lub w inny sposób korzystając z Gry, Użytkownik (A) potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i bezwarunkowo zaakceptował warunki Umowy licencyjnej, a także warunki innych odpowiednich umów i zasad, dostępnych na stronie documentation.my.games, i zapewnia, że będzie ich przestrzegać przez cały okres korzystania z Gry; (B) akceptuje i zgadza się, że niezależnie ocenił potrzebę korzystania z Gry i nie opiera się na żadnych oświadczeniach, gwarancjach lub oświadczeniach innych niż te wyraźnie określone w niniejszej Umowie licencyjnej; oraz (C) zaświadcza i gwarantuje, że może zgodnie z prawem zawierać umowy (na przykład Użytkownik osiągnął zdolność prawną wymaganą przez obowiązujące prawo). Jeśli Użytkownik jest nieletni, powinien zapoznać się z niniejszą Umową licencyjną z pomocą swoich rodziców/przedstawicieli prawnych. SPÓŁKA zaleca, aby rodzice lub przedstawiciele prawni monitorowali aktywność swoich dzieci w Internecie. W celu ochrony prywatności dzieci SPÓŁKA radzi rodzicom lub przedstawicielom prawnym, aby ich dzieci nigdy nie ujawniały swoich danych osobowych bez uprzedniej zgody rodziców lub przedstawicieli prawnych. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych usług w zależności od wieku i może zezwolić nieletnim na rejestrację w niektórych usługach za pisemną zgodą ich rodziców/przedstawicieli prawnych. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do zażądania pisemnego dowodu zgody rodziców/przedstawicieli prawnych w odniesieniu do dowolnego Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika ekosystemu MY.GAMES, w odniesieniu do którego SPÓŁKA przypuszcza, że może on być nieletni. We wszystkich przypadkach korzystanie z ekosystemu MY.GAMES przez nieletnich musi odbywać się na odpowiedzialność ich rodziców lub przedstawicieli prawnych i zakłada się, że każde korzystanie z Usług zostało przez nich zatwierdzone.

W przeciwnym razie instalacja lub inne korzystanie z Gry jest zabronione.

Link do niniejszej Umowy licencyjnej obejmuje również odpowiednie umowy i zasady związane z konkretną Grą, Polityką prywatności MY.GAMES, innymi dokumentami dostępnymi na stronie documentation.my.games, a także wszystkie strony, aplikacje, polityki, instrukcje, specyfikacje, instrukcje obsługi i materiały pomocnicze, które SPÓŁKA udostępnia Użytkownikowi, chyba że z kontekstu wynika inaczej. Jeśli Użytkownik pobiera/kupuje Grę za pośrednictwem dowolnej Platformy osób trzecich, zaleca się przeczytanie i działanie zgodnie z warunkami odpowiedniej platformy, która może się od czasu do czasu zmieniać i przewidywać pewne dodatkowe wymagania mające zastosowanie podczas pobierania Gry za pośrednictwem takiej platformy, jej instalowania i korzystania z niej.

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA

W niniejszej Umowie licencyjnej następujące definicje pisane wielkimi literami mają następujące znaczenie:

„Konto użytkownika” - Profil Użytkownika w Grze.

„SPÓŁKA” - My.com B.V., spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Niderlandów (numer rejestracyjny: 56701527), z następującym adresem prawnym: Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, Niderlandy, posiadająca oficjalnie zarejestrowany numer płatnika VAT NL852272637B01.

„Część kliencka Gry” - oprogramowanie niezbędne do uczestnictwa użytkownika w Grze, które jest instalowane na komputerze Użytkownika. Część kliencka Gry jest instalowana przez Użytkownika na komputerze osobistym niezależnie. Część kliencka Gry może być dystrybuowana przez SPÓŁKĘ i/lub jej upoważnione osoby zarówno przez Internet, jak i za pośrednictwem nośników materialnych. Część kliencka Gry dystrybuowana przez Internet jest udostępniana Użytkownikowi bezpłatnie z prawem do powielania, chyba że niniejsza Umowa licencyjna stanowi inaczej. Kopie Klienckiej części Gry dystrybuowane na nośnikach materialnych mogą być udostępniane Użytkownikowi za opłatą.

„Umowa licencyjna” - niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego dla MY.GAMES w odniesieniu do Gier, która jest dokumentem prawnym, który określa warunki i procedurę korzystania przez Użytkownika z odpowiedniej Gry i wszystkich powiązanych z nią usług.

„Regulamin forum” - dokument prawny, będący załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy licencyjnej, znajdujący się na stronie documentation.my.games, który określa zasady, do których przestrzegania zobowiązany jest Użytkownik podczas korzystania z oficjalnego forum Gry (jeśli dotyczy).

„Regulamin Gry” - dokument prawny, będący załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy licencyjnej, znajdujący się na stronie documentation.my.games, który określa zasady, do których przestrzegania zobowiązany jest Użytkownik podczas korzystania z Gry.

„Gry” - jakiekolwiek gry (z wyjątkiem gier hazardowych) na komputery osobiste (PC), konsoli i urządzenia telewizyjne linii Xbox, PlayStation, Nintendo, gry na urządzenia mobilne będące własnością SPÓŁKI, jej podmiotów stowarzyszonych i/lub jej partnerów i/lub wykorzystywane przez nich, jak wskazano w sklepie internetowym z Grami w Serwisie internetowym i/lub Platformie osób trzecich (w zależności od okoliczności).

W celu zagwarantowania praw i obowiązków SPÓŁKI i Użytkownika wynikających z niniejszej Umowy licencyjnej, Użytkownik może odtworzyć na swoim komputerze zestaw danych i poleceń określonych przez SPÓŁKĘ („Część kliencka Gry”, o ile zapewnia to funkcjonalność Gry), a jednocześnie zestaw innych danych i poleceń (w tym te, które nie zostały aktywowane) lub wszystkie dane i polecenia w przypadku braku Część klienckiej Gry są publikowane przez SPÓŁKĘ na jej serwerach. Nie dotyczy Gier zaprojektowanych na urządzenia mobilne.

„Materiały” - cała treść, wszystkie informacje i wszystkie inne materiały w ramach Gry, w tym między innymi znaki towarowe i logo, interfejsy wizualne, grafika, wzornictwo, kompilacja, informacje, oprogramowanie, kod komputerowy (w tym kod źródłowy lub kod obiektowy ), tekst, artykuły, obrazki, informacje, dane, muzyka, pliki dźwiękowe, zdjęcia, nagłówki, motywy, obiekty, postacie, imiona postaci, opowiadania, dialogi, frazy kluczowe, koncepcje, prace artystyczne, animacja, efekty audiowizualne, metody pracy, dokumentacja.

„Platforma osób trzecich” - dowolna platforma obsługiwana przez stronę trzecią, w której Użytkownik może uzyskać dostęp do Gry i pobierać ją, w tym (i) platforma Steam obsługiwana przez Valve Corporation i/lub jej podmioty stowarzyszone, (ii) konsole osób trzecich, w szczególności Microsoft Xbox, PlayStation® i Nintendo (jeśli gra jest przeznaczona na konsole), (iii) platformy mobilne osób trzecich, na przykład platforma App Store obsługiwana przez Apple lub platforma Google Play obsługiwana przez Google (jeśli gra jest przeznaczona na urządzenia mobilne).

„Wewnętrzne przedmioty do gry” - wirtualne przedmioty w grze oraz inne towary i powiązane usługi, które mogą być dostępne do zakupu w Grze i/lub Ekosystemie MY.GAMES.

„Wewnętrzna waluta do gry” to wirtualna waluta w grze, która nie ma wartości pieniężnej i nie podlega ocenie wartości pieniężnej, chociaż ma cenę w momencie zakupu.

„Ekosystem MY.GAMES” to platforma internetowa znajdująca się w Serwisie internetowym, która zapewnia Użytkownikom dostęp do Gier, a także wszelkich innych powiązanych usług świadczonych przez SPÓŁKĘ na podstawie warunków określonych w niniejszej Umowie licencyjnej, a także w innych dostępnych dokumentach na stronie documentation.my.games.

„Terytorium” - terytorium, na którym Gra jest dostępna do instalacji i innego wykorzystania, jak wskazano w sklepie internetowym z Grami w Serwisie internetowym i/lub na Platformie osób trzecich.

„Nieodpowiednie treści” oznacza każdy rodzaj treści lub zachowania w trakcie korzystania z Gry, który jest albo nielegalny, albo nieodpowiedni zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami moralnymi, w tym między innymi następujące przykłady:

(i) uczestnictwo lub wsparcie jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub działalności naruszającej prawa innych osób;

(ii) udostępnienie treści, które są lub mogą być w uzasadniony sposób uznane za niezgodne z prawem, szkodliwe, obraźliwe, zniesławiające, oczerniające, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub niedopuszczalne;

(iii) dostarczanie informacji, które są fałszywe, wprowadzające w błąd lub niedokładne;

(iv) ujawnienie jakichkolwiek danych osobowych lub prywatnych innego Użytkownika lub innej osoby lub inne naruszenie prywatności innej osoby;

(v) nadużycie, nękanie, prześladowanie, groźby, wystawienie na widok publiczny lub zastraszanie jakiejkolwiek osoby lub organizacji;

(vi) nienormatywna leksyka lub użycie obraźliwego, dyskryminującego, nienawistnego języka lub zbyt obrazowych środków wyrazu;

(vii) wszelkie treści, które mogą wyrządzić szkodę nieletnim;

(viii) rozpowszechnianie lub promowanie nienawiści, nietolerancji, dyskryminacji, krzywdy, nienawiści na tle rasowym lub etnicznym, przemocy, przestępstw lub wojny;

(ix) obraźliwe, wulgarne, wyuzdane seksualnie lub pornograficzne treści;

(x) promowanie używania alkoholu, tytoniu lub jakichkolwiek środków odurzających lub zabronionych, używania broni palnej;

(xi) przekazywanie wirusów komputerowych, robaków lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania;

(xii) nieuzgodniona z odbiorcą lub nieautoryzowana reklama, materiały reklamowe, „niechciane i niepotrzebne wiadomości”, „spam”, „listy łańcuchowe”, „piramidalne oszustwo” lub wszelkie inne formy niezamówionej reklamy;

(xiii) włamanie do komputera;

(xiv) naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub nielegalne dostarczanie/ujawnianie informacji (informacji insiderskich, informacji poufnej, innej informacji prywatnej);

(xv) inne nieodpowiednie treści lub zachowania.

„Użytkownik” – osoba fizyczna, która osiągnęła wiek, która pozwala, zgodnie z obowiązującym prawem, ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania (osoba mająca nieograniczoną zdolność do czynności prawnych) i korzystać z Gry, a także spełnia wszystkie kryteria wymienione w niniejszej Umowie użytkownika, lub jeśli Użytkownik jest małoletni, spełnia wszystkie kryteria wymienione w niniejszej Umowie użytkownika.

„Treści użytkownika” - wszelkie komentarze, wiadomości tekstowe lub głosowe, zdjęcia, obrazy graficzne, wideo, dźwięki, utwory muzyczne i inne materiały, dane i informacje, a także linki do nich, pobierane, przesyłane, publikowane lub w inny sposób dystrybuowane przez Użytkownika innym Użytkownikom i/lub SPÓŁCE podczas korzystania z Gier (z wyjątkiem danych osobowych Użytkownika objętych Polityką prywatności MY.GAMES).

„Serwis internetowy” - my.games oraz wszystkie domeny i poddomeny następujących poziomów.

2. ZASADY OGÓLNE

2.1. Gra jest częścią Ekosystemu MY.GAMES. Pełna lista gier jest dostępna na stronie store.my.games (gdzie można pobrać, kupić/korzystać z Gry za darmo lub za opłatą) przy pomocy publikacji w interfejsie programowym linków do odpowiednich Serwisów internetowych (zasobów) SPÓŁKI lub osób trzecich do pobierania/zakupu/użytkowania i/lub opłaty za taką Grę. Dostępność Gier i funkcji zależy od kraju i nie wszystkie Gry lub funkcje mogą być dostępne w kraju Użytkownika.

2.2. Jakiekolwiek użycie Gry, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie licencyjnej, bez uprzedniej pisemnej zgody SPÓŁKI jest surowo zabronione i może naruszać prawa własności intelektualnej lub obowiązujące prawo. SPÓŁKA może wypowiedzieć licencję udzieloną Użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową licencyjną w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia, w tym, jeżeli SPÓŁKA ma uzasadnione podstawy, by uważać, że: (a) korzystanie z Gry przez Użytkownika narusza niniejszą Umowę licencyjną lub obowiązujące prawo; (b) Użytkownik nieuczciwie korzysta z Gry lub korzysta z Gry w niewłaściwy sposób; lub (c) SPÓŁKA nie może nadal udostępniać Użytkownikowi Gry z przyczyn technicznych lub prawnych.

3. KONTO UŻYTKOWNIKA

3.1. Aby korzystać z Gry, Użytkownik musi założyć Konta użytkownika zgodnie z instrukcjami podanymi w Serwisie internetowym, a w szczególności wypełnić formularz rejestracyjny lub utworzyć Konta użytkownika za pomocą swojego konta w sieciach społecznościowych.

Rejestrując Konto użytkownika, Użytkownik może wypełnić formularz rejestracyjny danymi, które uważa za wystarczające do jego identyfikacji w Grze jako unikalnego Użytkownika, z wyjątkiem wymaganych pól formularza rejestracyjnego, których wypełnienie jest obowiązkowe dla Użytkownika do korzystania z Serwisu internetowego.

SPÓŁKA, jej filie i/lub partnerzy mogą potwierdzić otrzymanie wniosku online użytkownika o utworzenie Konta użytkownika w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS-a na numer telefonu podany przez użytkownika (nie dotyczy konta użytkownika utworzonego przez użytkownika za pomocą jego konta w sieciach społecznościowych).

3.2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Gry i pobiera ją za pośrednictwem Platformy osób trzecich, Użytkownik może korzystać z Gry bez tworzenia Konta użytkownika. Jednak w takim przypadku Użytkownik musi potwierdzić, że jest w pełni odpowiedzialny za utrzymanie swojego postępu w Grze. W celu utrzymania postępu gry Użytkownikowi zdecydowanie zaleca się utworzenie Konta użytkownika wewnątrz Gry lub dołączenie profilu gry do swojego Konta użytkownika na odpowiedniej Platformie osób trzecich, z której Użytkownik uzyskuje dostęp do Gry.

3.3. Konto użytkownika jest przeznaczone do jego osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownicy są poinformowani i zgadzają się, że zakłada się, że informacje podane podczas otwierania ich Konta użytkownika potwierdzają ich tożsamość. Użytkownicy gwarantują, że wszystkie podane informacje są dokładne i aktualne. Użytkownicy są zobowiązani do aktualizacji tych informacji na swoim koncie natychmiast po ich zmianie, aby zawsze spełniały te kryteria. Użytkownik nie ma prawa do udostępniania Konta użytkownika ani jego loginu i hasła, oraz zezwalania komuś na dostęp do jego Konta użytkownika lub wykonywanie innych czynności, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu Konta użytkownika. Użytkownicy muszą zachować poufność swojej nazwy użytkownika i hasła.

3.4. W przypadku, gdy Użytkownik dowie się lub zasadnie podejrzewa jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa, w tym między innymi jakąkolwiek utratę, kradzież lub nieuprawnione ujawnienie swojego loginu i hasła, Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić SPÓŁKĘ i zmienić swoje login i hasło, jeśli gra posiada odpowiednią funkcjonalność. W przypadku braku takiego powiadomienia SPÓŁKA nie może zagwarantować bezpieczeństwa procesu gry Użytkownika.

3.5. Użytkownikowi nie wolno rozpowszechniać, wykorzystywać ani celowo otrzymywać żadnych informacji zapewniających dostęp do Konta innego Użytkownika, a także rozpowszechniać linków do zasobów osób trzecich zawierających takie informacje. Zabronione jest używanie Konta innego Użytkownika lub próba korzystania z niego bez zgody Użytkownika i SPÓŁKI, w szczególności logowanie się do Konta zarejestrowanego przez innego Użytkownika w wypadku otrzymania takiej informacji lub w inny sposób.

4. WEWNĘTRZNE PRZEDMIOTY DO GRY I WEWNĘTRZNA WALUTA DO GRY

4.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SPÓŁKA może zapewnić Użytkownikowi możliwość zakupu dodatkowych Wewnętrznych przedmiotów do gry i/lub Wewnętrznej waluty do gry w niektórych Grach.

4.2. Wewnętrzna waluta do gry nie jest środkiem płatniczym i służy wyłącznie jako środek wymiany na Wewnętrzne przedmioty do gry. Wewnętrzną walutę do gry nie można wymieniać na pieniądze lub inne wartości, z wyjątkiem Wewnętrznych przedmiotów do gry podczas normalnego procesu gry. Niewykorzystana Wewnętrzna waluta do gry nie może być w żadnym wypadku zamieniona z powrotem na gotówkę.

4.3. Użytkownik może mieć możliwość zakupu za pieniądze ograniczonej osobistej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencji, odwołalnej licencji na korzystanie z Wewnętrznych przedmiotów do gry i/lub Wewnętrznej waluty do gry od SPÓŁKI i/lub jej autoryzowanych partnerów, przy użyciu jednej z zatwierdzonych metod płatności przewidzianych dla każdej Gry.

4.4. SPÓŁKA przekaże Wewnętrzną walutę do gry na Konto użytkownika po otrzymaniu płatności. Wpłynięcie Wewnętrznych przedmiotów do gry i/lub Wewnętrznej waluty do gry na Konto użytkownika powinno nastąpić jak najszybciej. Jednak ze względu na okoliczności niezależne od SPÓŁKI mogą wystąpić opóźnienia w otrzymywaniu informacji o płatnościach z systemu przetwarzania płatności w związku z zakupami Użytkownika wewnątrz gry.

4.5. SPÓŁKA nie gwarantuje, ze

(i) Wewnętrzne przedmioty do gry których potrzebuje Użytkownik będą dostępne w momencie wpłynięcia Wewnętrznej waluty do gry na jego Konto użytkownika,

(ii) że Użytkownik będzie mógł używać Wewnętrznych przedmiotów do gry przez czas nieokreślony lub pożądany,

(iii) że Użytkownik będzie mógł wymienić Wewnętrzną walutę do gry na dowolny lub niektóre Wewnętrzne przedmioty do gry,

(iv) że cechy lub zamierzone użycie Wewnętrznych przedmiotów do gry pozostaną niezmienione przez cały czas korzystania z Gry lub spełnią oczekiwania lub preferencje Użytkownika.

4.6. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika podczas procesu gry Wewnętrznych przedmiotów do gry i/lub Wewnętrznej waluty do gry otrzymanej w wyniku uczestnictwa w Grze.

4.7. Biorąc pod uwagę złożoność techniczną Gry i zasoby wykorzystywane do jej funkcjonowania, SPÓŁKA przeprowadza regularną diagnostykę Gry podczas jej konserwacji. SPÓŁKA ma prawo do usunięcia z Konta użytkownika Wewnętrzne przedmioty do gry i Wewnętrzną walutę do gry, które są już wyświetlane na koncie użytkownika, jeśli powyższa diagnostyka ujawni, że Wewnętrzna waluta do gry lub Wewnętrzne przedmioty do gry zostały błędnie wyświetlone na Koncie użytkownika, w tym w wyniku wady lub błędu w Grze lub na Stronie internetowej SPÓŁKI, lub w wyniku oszukańczych działań jakichkolwiek Użytkowników lub osób trzecich.

5. PRAWO DO ODMOWY

5.1. Wszystkie płatności należne za Wewnętrzne przedmioty do gry i/lub Wewnętrznej waluty do gry nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez obowiązujące prawo. Wszystkie sprzedaże wewnątrz gry są ostateczne. Gry, Wewnętrzne przedmioty do gry i/lub Wewnętrzna waluta do gry nie podlegają zwrotowi lub wymianie, chyba że niniejsza Umowa licencyjna stanowi inaczej. Kupując Gry, Wewnętrzne przedmioty do gry i/lub Wewnętrzną walutę do gry, a także wymieniając Wewnętrzną walutę do gry na Wewnętrzne przedmioty do gry, Użytkownik rozumie i zgadza się, że (i) dostęp Użytkownika do Gry może zostać zamknięty zgodnie z niniejszą Umową licencyjną i/lub (ii) Gra może zostać zakończona w dowolnym momencie z dowolnego powodu, i że takie wydarzenia nie dają Użytkownikowi prawa do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek kwoty zapłaconej za jakiekolwiek wykorzystane lub niewykorzystane Gry, Wewnętrzne przedmioty do gry i/lub Wewnętrzną walutę do gry.

PONADTO WYDATKI I ZAKUPY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI, JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST NIEZADOWOLONY Z GRY.

5.2. Przekazywanie Wewnętrznych przedmiotów do gry i/lub Wewnętrznej waluty do gry jest zabronione, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w Grze. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Grze, Użytkownik nie ma prawa udzielać sublicencji, sprzedawać, realizować lub w inny sposób przenosić lub próbować przekazać Wewnętrzne przedmioty do gry i/lub Wewnętrzną walutę do gry dowolnej osobie fizycznej lub prawnej. Wszelkie takie przekazywania lub próby przekazania są zabronione i nieważne i mogą prowadzić do wygaśnięcia prawa Użytkownika dostępu do jego Konta użytkownika i/lub Gry. Jeśli funkcjonalność innych usług SPÓŁKI i/lub jej podmiotów stowarzyszonych zapewnia taką możliwość, Użytkownicy mogą mieć możliwość wymiany między sobą Wewnętrznych przedmiotów do gry w tym Wewnętrznej waluty do gry i/lub wymiany Wewnętrznej waluty do gry na pieniądze lub inne wartości.

6. OGRANICZONA LICENCJA

6.1. Od czasu przyjęcia niniejszej Umowy licencyjnej przez użytkownika, SPÓŁKA udziela Użytkownikowi osobistej, ograniczonej, niewyłącznej, nie podlegającej cesji lub przekazaniu licencji na instalację i używanie Gry na Terytorium w ramach jej funkcjonalności i wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego oraz w pełnej zgodności z niniejszą Umową licencyjną i jakąkolwiek inną dokumentacją dołączona do Gry lub włączonej do niej.

6.2. Użytkownik zgadza się i akceptuje, że wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym między innymi na Grę i wszelkie powiązane materiały) należą do SPÓŁKI i/lub jej partnerów/podmiotów stowarzyszonych (w zależności od okoliczności). Prawa własności intelektualnej, przyznane na mocy niniejszej Umowy licencyjnej są udostępniane na podstawie licencji, ale nie są sprzedawane. Licencja udzielona zgodnie z niniejszą Umową licencyjną nie daje prawa własności do Ekosystemu MY.GAMES.

6.3. Użytkownikowi wyraźnie zabronione jest:

udzielać sublicencji, wypożyczać, dzierżawić, przekazywać, odsprzedawać, ofiarować, wymieniać, dystrybuować lub w inny sposób korzystać z Gry lub jej kopii i/lub Konto użytkownika, a także rozpowszechniać informacje o chęci wykonania wyżej wymienionych działań przez Użytkownika lub inne osoby trzecie;
modyfikować, łączyć, dostosowywać, dekompilować, deasemblować, modyfikować, tłumaczyć na inne języki lub w inny sposób modyfikować Grę lub którykolwiek z jej elementów;
tworzyć utwory pochodne na podstawie Gry;
usuwać, modyfikować lub ukrywać wszelkie powiadomienia dotyczące identyfikacji produktu, praw autorskich lub innej własności intelektualnej w Grze;
używać Gry w jakikolwiek sposób, który może przerywać, zakłócać, negatywnie wpływać lub obiektywnie uniemożliwiać innym Użytkownikom pełne korzystanie z Gry, lub który może uszkodzić, dezaktywować, przeciążać Grę lub zakłócać działanie Gry w jakikolwiek sposób;
używać Gry w jakikolwiek sposób, który narusza niniejszą Umowę licencyjną, w tym Regulamin Gry i Regulamin Forum (jeśli dotyczy), wszelkie obowiązujące przepisy lokalne, krajowe lub międzynarodowe, wszelkie inne zasady i polityki;
korzystać z Gry w dowolnym celu lub w jakikolwiek sposób, który SPÓŁKA uzna za naruszenie niniejszej Umowy licencyjnej.
6.4. Zgodnie z niniejszą Umową licencyjną Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych innych praw do Gry ani jej części, z wyjątkiem praw wyraźnie określonych w niniejszej Umowie licencyjnej.

7. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

7.1. Przesyłając lub prezentując dowolną Treść użytkownika, Użytkownik potwierdza, zapewnia i gwarantuje, że takie przekazanie lub udostępnienie jest (a) dokładne i niepoufne; (b) nie naruszają Regulaminu Gry, Regulaminu Forum, ograniczeń umownych, jakichkolwiek obowiązujących przepisów i zasad lub praw osób trzecich, oraz to, że Użytkownik ma zgodę od jakiejkolwiek strony trzeciej, której dane osobowe lub własność intelektualna są zawarte w Treści Użytkownika; (c) taka Treść użytkownika nie zawiera wirusów, oprogramowania reklamowego, oprogramowania szpiegującego, robaków lub innego złośliwego kodu; (d) Użytkownik akceptuje i zgadza się, że wszelkie jego dane osobowe w ramach takich treści będą zawsze przetwarzane przez SPÓŁKĘ i/lub jej partnerów/podmioty stowarzyszone zgodnie z Polityką prywatności MY.GAMES; (e) Użytkownik przyznaje SPÓŁCE i jej podmiotom stowarzyszonym niewyłączną, ogólnoświatową, wieczystą, nieodwołalną, zbywalną, sublicencjonowaną, ograniczoną licencję na korzystanie z takich Treści użytkownika w dowolny sposób zgodny z prawem, w szczególności w celu odtwarzania, dystrybucji, transmisji, transkodowania, tłumaczenia, nadawania, prezentacji publicznej, przedstawienia publicznego, upublicznienie, zmiany, tworzenia dzieł pochodnych w stosunku do niego; niniejszą licencję uznaje się za udzieloną przez SPÓŁKĘ na cały okres obowiązywania praw własności intelektualnej w odniesieniu do takich Treści użytkownika, jak tylko zostaną one przesłane do Ekosystemu MY.GAMES lub od momentu, gdy SPÓŁKA w inny sposób uzyska takie prawa, w szczególności od swoich podmiotów stowarzyszonych.

7.2. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, z uzasadnionego powodu do przeglądania, śledzenia, zabraniania, edytowania, usuwania, wyłączenia dostępu lub w inny sposób uniemożliwienia dostępu do Treści użytkownika bez uprzedniego powiadomienia. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie jakiegokolwiek Użytkownika dostarczającego Treści użytkownika i nie jest odpowiedzialna za kontrolę Gry w zakresie Nieodpowiednich treści lub niewłaściwego zachowania Użytkowników. SPÓŁKA nie przeprowadza wstępnego sprawdzenia i kontroli oraz nie może wstępnie sprawdzać ani kontrolować całej Treści użytkownika.

7.3. Użytkownik akceptuje i zgadza się, że korzysta z Gry na własne ryzyko. Korzystając z Gry, Użytkownik może napotkać Nieodpowiednie treści innych Użytkowników, które są obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób nie spełniają jego oczekiwań. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści użytkownika dostępnych w Grze przez innych Użytkowników. Według uznania SPÓŁKI, jej przedstawiciele lub technologie mogą śledzić i/lub zapisywać interakcję Użytkownika z Grą lub interakcje z innymi Użytkownikami (w tym między innymi wiadomościami) podczas korzystania z Gry przez Użytkownika. Zawierając niniejszą Umowę licencyjną, Użytkownik niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę na takie śledzenie i zapisywanie. Jeśli w dowolnym momencie SPÓŁKA, według własnego uznania, zdecyduje się przejąć kontrolę nad Grą, SPÓŁKA nie ponosi jednak odpowiedzialności za Treści użytkownika i nie zobowiązuje się do zmiany lub usunięcia Nieodpowiednich treści. SPÓŁKA ma prawo do edytowania według własnego uznania Treści użytkownika według własnego uznania, odmowy publikacji lub usunięcia Treści użytkownika.

8. SANKCJE

8.1. SPÓŁKA samodzielnie wykrywa fakt naruszenia. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Umowy licencyjnej, w tym Regulaminu Gry i/lub Regulaminu Forum, SPÓŁKA ma prawo nałożyć na Użytkownika następujące sankcje, w zależności od stopnia naruszenia popełnionego przez Użytkownika i jego negatywnego wpływu na proces gry i innych Użytkowników:

wysłać ostrzeżenie w dowolnej formie, w tym pocztą elektroniczną;
usunąć jakiekolwiek Treści Użytkownika, które naruszają jakiekolwiek przepisy obowiązującego prawa lub naruszają Umowę licencyjną, w szczególności Regulamin Gry i/lub Regulamin Forum;
zmienić imię, tylko w razie potrzeby (na przykład obraźliwe imię), jego postać, społeczność lub organizację graczy;
tymczasowo ograniczyć niektóre funkcje Konta użytkownika i/lub konta użytkownika na forum (jeśli dotyczy);
zawiesić dostęp do jego Konta (Kont) użytkownika i/lub Konta (Kont) użytkownika na forum (jeśli dotyczy) w całości na czas określony lub na czas nieokreślony;
ograniczyć korzystanie z Gry i/lub forum w całości lub częściowo.
tymczasowo ograniczyć lub na stale wyłączyć dostęp do postaci lub niektórych jej cech;
tymczasowo ograniczyć lub na stale wyłączyć wewnętrzne serwisy do komunikacji w grze i/lub korzystanie z forum;
ograniczyć ilość połączeń z serwerem, a także czas trwania każdego połączenia przez określony czas;
blokować adresy IP, adresy MAC lub proxy używane do uzyskania dostępu do Gry;
usunąć jego postać i/lub Konto użytkownika.
8.2. SPÓŁKA dołoży uzasadnionych starań, aby dostarczyć Użytkownikowi wyjaśnienie, które postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej, w szczególności Regulaminu Gry i/lub Regulaminu Forum, zostały naruszone przez Użytkownika, w wyniku czego SPÓŁKA nałożyła sankcje.

8.3. Użytkownik nie może zarejestrować nowego Konta użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy licencyjnej, w szczególności Regulaminu Gry i (lub) Regulaminu forum. W takim przypadku SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do zastosowania dowolnej z powyższych sankcji do wszystkich Kont takiego Użytkownika, razem lub osobno.

9. ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy muszą przestrzegać następujących środków ostrożności:

Unikaj gry, jeśli jesteś zmęczony lub brakuje ci snu;
Graj w dużej odległości od ekranu;
Graj w jasnym pomieszczeniu i z umiarkowaną jasnością ekranu.
Rób przerwy od dziesięciu (10) do piętnastu (15) minut co godzinę.
OSTRZEŻENIE: NIEKTÓRZY LUDZIE SĄ PODATNI NA NAPADY PADACZKOWE, W TYM W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH UTRATĘ PRZYTOMNOŚCI, SZCZEGÓLNIE GDY SĄ NARAŻENI NA SILNE BODŹCE ŚWIETLNE (SZYBKA SEKWENCJA OBRAZÓW LUB POWTARZANIE PROSTYCH GEOMETRYCZNYCH KSZTAŁTÓW, BŁYSKÓW LUB EKSPOZYCJI). TAKIM OSOBOM GROZI RYZYKO NAPADU PADACZKOWEGO, GDY GRAJĄ W NIEKTÓRE GRY WIDEO ZAWIERAJĄCE TAKĄ STYMULACJĘ ŚWIETLNĄ; SPÓŁKA STANOWCZO ZALECA UŻYTKOWNIKOM SKONSULTOWANIE SIĘ Z LEKARZEM PRZED JAKIMKOLWIEK UŻYCIEM. RODZICE POWINNI RÓWNIEŻ ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA SWOJE DZIECI PODCZAS GRANIA W GRY WIDEO. JEŚLI UŻYTKOWNIK MA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SYMPTOMÓW: ZAWROTY GŁOWY, PROBLEMY ZE WZROKIEM, SKURCZE OCZU LUB MIĘŚNI, DEZORIENTACJA, MIMOWOLNE RUCHY LUB SKURCZE LUB NATYCHMIASTOWA UTRATA PRZYTOMNOŚCI, UŻYTKOWNIK MUSI NATYCHMIAST PRZERWAĆ ZABAWĘ I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM LUB JEGO RODZICE MUSZĄ ZMUSIĆ SWOICH DZIECI DO TEGO.

10. AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA GRY

10.1. W celu ulepszenia SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania automatycznych aktualizacji i zmian w Grze, jeśli urządzenie Użytkownika jest podłączone do Internetu, przy tym Użytkownik nie musi ręcznie instalować określonych aktualizacji i zmian. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niektóre aktualizacje i zmiany w Grze mogą prowadzić do wzrostu wymagań systemowych. W celu zapewnienia skuteczności wspomnianych aktualizacji i modyfikacji oraz umożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Gry, Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie takich aktualizacji i modyfikacji przez SPÓŁKĘ. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że jego urządzenie ma wystarczające wymagania systemowe i pamięć do używania i przechowywania Gry.

10.2. Niniejsza Umowa licencyjna ma zastosowanie do wszelkich automatycznych aktualizacji (dodatków, modyfikacji) do Gry przesyłanych przez SPÓŁKĘ przez Internet, bez osobnej licencji lub innej umowy.

11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

JEŻELI UŻYTKOWNIK MIESZKA W UNII EUROPEJSKIEJ LUB EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, DO TAKIEGO UŻYTKOWNIKA MAJĄ ZASTOSOWANIE NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA:

GRA JEST DOSTARCZONA NA WARUNKACH „TAK JAK JEST” I „JAK DOSTĘPNE". W TEN SPOSÓB UŻYTKOWNICY PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI, GRA MOŻE NIE SPEŁNIAĆ ICH INDYWIDUALNYCH PREFERENCJI I OCZEKIWAŃ. SPÓŁKA DOŁOŻY WSZYSTKICH UZASADNIONYCH EKONOMICZNIE STARAŃ, ABY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA GRY; W ZWIĄZKU Z TYM UŻYTKOWNICY POTWIERDZAJĄ, ŻE GRA NIE JEST WOLNA OD BŁĘDÓW I JEJ FUNKCJE MOGĄ ZOSTAĆ PRZERWANE.

SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW, TREŚCI GIER ANI TREŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH ZWIĄZANYCH Z GRĄ.

SPÓŁKA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA, WOLNOŚCI OD WIRUSÓW, WOLNOŚCI OD BŁĘDÓW, LEGALNOŚCI I/LUB WIARYGODNOŚCI INFORMACJI, DANYCH LUB MATERIAŁÓW. SPÓŁKA NIE GWARANTUJE, ŻE WYDAJNOŚĆ KOMPUTERÓW OSOBISTYCH LUB INNYCH URZĄDZEŃ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE WYSTARCZAJĄCEJ, ABY KORZYSTAĆ Z GRY. UŻYTKOWNIKOM ZALECA SIĘ ZAWCZASU OKREŚLIĆ WYMOGI DOTYCZĄCE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO OKREŚLONEJ GRY, I OKREŚLIĆ CZY ICH SYSTEM KOMPUTEROWY SPEŁNIA TE WYMAGANIA. SPÓŁKA NIE GWARANTUJE, NIE APROBUJE, NIE GWARANTUJE ANI NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADEN PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ ZA POŚREDNICTWEM GRY, JAKIEGOKOLWIEK SERWISU INTERNETOWEGO Z HIPERŁĄCZAMI, JAKIEGOKOLWIEK SERWISU INTERNETOWEGO LUB APLIKACJI MOBILNEJ ZLOKALIZOWANEJ W DOWOLNYM BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE. SPÓŁKA NIE BĘDZIE STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA MONITOROWANIE JAKIEJKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMKOLWIEK ZEWNĘTRZNYM DOSTAWCĄ TOWARÓW LUB USŁUG. TAK JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO NOŚNIKA LUB DOWOLNE ŚRODOWISKO, UŻYTKOWNIK MUSI POSTĘPOWAĆ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, GDY JEST TO WŁAŚCIWE.

JEŻELI UŻYTKOWNIK MIESZKA POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ LUB EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO, DO TAKIEGO UŻYTKOWNIKA MAJĄ ZASTOSOWANIE NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA:

GRA JEST DOSTARCZONA „TAK JAK JEST” ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO SPÓŁKA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z GRĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZASTOSOWANIA KOMERCYJNEGO, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI WŁASNOŚCI I BRAKU ZŁAMANIA PRAWA. SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW, TREŚCI GIER ANI TREŚCI JAKICHKOLWIEK SERWISÓW INTERNETOWYCH ZWIĄZANYCH Z GRĄ, SPÓŁKA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK

(A) USTERKI, BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH,

(B) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W WYNIKU DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO GRY I JEJ UŻYTKOWANIA,

(C) WSZELKI NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z BEZPIECZNYCH SERWERÓW SPÓŁKI I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH NA NICH PRZECHOWYWANYCH,

(D) WSZELKIE PRZERWY LUB ZAKOŃCZENIE PRZEKAZYWANIA DANYCH DO LUB Z GRY,

(E) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE ITP., KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO GRY LUB PRZEZ NIĄ PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ I/LUB (F) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TREŚCI I MATERIAŁACH LUB WSZELKIE STRATY, LUB SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA Z ZAMIESZCZONYCH, PRZESYŁANYCH TREŚCI LUB TREŚCI, DOSTĘPU DO KTÓRYCH ZAPEWNIONO W GRZE W INNY SPOSÓB.

SPÓŁKA NIE GWARANTUJE, NIE POTWIERDZA, NIE POŚWIADCZA I NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADEN PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ LUB OFEROWANĄ PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ ZA POŚREDNICTWEM GRY, JAKIEGOKOLWIEK SERWISU INTERNETOWEGO, DO KTÓREGO PROWADZI HIPERŁĄCZE, LUB JAKIKOLWIEK SERWIS INTERNETOWY LUB APLIKACJĘ MOBILNĄ PREZENTOWANE W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, ORAZ SPÓŁKA NIE BĘDZIE STRONĄ TRANSAKCJI ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA KONTROLĘ TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMKOLWIEK ZEWNĘTRZNYM DOSTAWCĄ TOWARÓW LUB USŁUG. TAK JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI PRZY UŻYCIU DOWOLNEGO NOŚNIKA LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK MUSI SAMODZIELNIE PODJĄĆ WŁAŚCIWĄ DECYZJĘ I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W RAZIE POTRZEBY.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

JEŻELI UŻYTKOWNIK MIESZKA W UNII EUROPEJSKIEJ LUB EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, DO TAKIEGO UŻYTKOWNIKA MAJĄ ZASTOSOWANIE NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA:

SPÓŁKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO DZIAŁANIA Z OSTROŻNOŚCIĄ I TROSKĄ POWSZECHNIE STOSOWANĄ W TYM ZAWODZIE, ABY ZAPEWNIĆ WDROŻENIE USŁUG ŚWIADCZONYCH UŻYTKOWNIKOM.

W PRZYPADKU, GDY SPÓŁKA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ, MOŻE ONA ZOSTAĆ ZWOLNIONA Z CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEDNAK DOWODZĄC, ŻE NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY ZOSTAŁO SPOWODOWANE PRZEZ KONSUMENTA, PRZEZ NIEPRZEWIDZIANY I NIEPRZEZWYCIĘŻONY UCZYNEK OSOBY TRZECIEJ LUB OKOLICZNOŚCI SIŁY WYŻSZEJ.

JEŻELI UŻYTKOWNIK MIESZKA POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ LUB EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO, DO TAKIEGO UŻYTKOWNIKA MAJĄ ZASTOSOWANIE NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA:

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ANI SPÓŁKA, ANI JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE, ANI ICH CZŁONKOWIE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, LICENCJODAWCY LUB PARTNERZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI FAKTYCZNE STRATY, PRZYPADKOWE STRATY, POŚREDNIE STRATY, UTRACONE KORZYŚCI LUB UTRACONE DANE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY BYŁY PRZEWIDYWALNE) POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ I KORZYSTANIEM Z GRY PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEMOŻNOŚĆ ZAINSTALOWANIA LUB URUCHOMIENIA GRY NA URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA, ORAZ ZA EWENTUALNE BŁĘDY I USTERKI GRY. UŻYTKOWNIK MUSI POŁĄCZYĆ SIĘ Z INTERNETEM, ABY MÓC KORZYSTAĆ Z GRY. WSZELKIE WYDATKI ZWIĄZANE Z POŁĄCZENIEM Z INTERNETEM PONOSI UŻYTKOWNIK. SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYRZĄDZONE UŻYTKOWNIKOWI W WYNIKU POŁĄCZENIA Z INTERNETEM LUB INSTALACJI ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA NA URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA.

JEŻELI OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST ZABRONIONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI POWINNA BYĆ OGRANICZONA DO MAKSYMALNEGO DOZWOLONEGO ROZMIARU.

13. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I INFORMACJI

13.1 Zasady ochrony danych osobowych SPÓŁKI można znaleźć na stronie https://documentation.my.games/terms/mygames_privacy.

SPÓŁKA szczególnie dba o ochronę danych osobowych. Dane osobowe gromadzone przez SPÓŁKĘ w kontekście tego dokumentu podlegają automatycznemu przetwarzaniu zgodnie z obowiązującym prawem. Wszystkie informacje zebrane w ramach usługi są rejestrowane przez SPÓŁKĘ, która jest administratorem danych. Jest to bardzo ważne dla funkcjonowania usług oferowanych przez SPÓŁKĘ.

Aby skorzystać z co najmniej jednego ze swoich praw, Użytkownik musi dostarczyć dokument, Użytkownik musi udostępnić dokument tożsamości i skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w SPÓŁCE (poprzez wsparcie serwisowe pod adresem https://support.my.games/store lub wysyłając list na adres Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, Niderlandy,

W przypadku reklamacji można skontaktować się ze stosownym organem kraju zamieszkania użytkownika. Jeśli użytkownik mieszka we Francji, może w dowolnym momencie rezygnować z otrzymania wszelkiej korespondencji komercyjnej związanej z agitacją, a także zarejestrować się na liście osób, które nie zgadzają się z agitacją telefoniczną na stronie www.bloctel.fr. Taki użytkownik może również skontaktować się z Krajową Komisją ds. Informatyzacji i Wolności (CNIL) pod adresem www.cnil.fr.

13.2 Informacje przekazane przez Użytkownika w jakikolwiek sposób muszą być dokładne.

Mimo że SPÓŁKA robi wszystko, co możliwe, aby zapewnić poufność danych i wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia i wykazania, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danych, Użytkownik rozumie, że żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne i takie środki można obejść.

13.3 Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nawet po usunięciu danych i Treści użytkownika dostarczonych przez Użytkownika, takie dane lub Treści użytkownika mogą pozostać dostępne w pamięci podręcznej lub archiwach internetowych, a także w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek, a także mogą być dostępne dla innych osób, jeśli inne Użytkownicy skopiowali i zapisali dane Użytkownika lub Treści użytkownika.

13.4 SPÓŁKA nie może kontrolować działań innych Użytkowników, którym Użytkownik chce udostępnić informacje o swoim koncie (login i hasło). W związku z tym SPÓŁKA nie może zagwarantować, że jakiekolwiek Treści użytkownika, które Użytkownik umieszcza w Grze, nie będą dostępne do oglądania przez osoby nieupoważnione.

13.5 W celu usprawnienia systemu identyfikacji i eliminacji awarii i błędów w działaniu Gry, a także ulepszenia systemu wykrywania korzystania z zasobów oprogramowania osób trzecich, które wpływają na proces gry, Użytkownik zezwala, a SPÓŁKA ma prawo do automatycznego gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, przekazywania osobom trzecim, w celu osiągnięcia swoich celów, obszarów operacyjnych pamięć komputera używana przez Użytkownika jednocześnie z uruchomieniem i/lub działaniem Gry, a także następujące dane:

(a) informacje o oprogramowaniu, zainstalowanym na komputerze osobistym Użytkownika, w tym systemu operacyjnego, sterowników, DxDiag;

(b) zrzuty ekranu podczas gry Użytkownika w Grze,

(c) informacje o komputerze użytkownika, jego podstawowych cechach i parametrach oraz (d) listę bibliotek DLL związanych z działaniem Gry na komputerze osobistym użytkownika, ich wersjach i sumach kontrolnych. Informacje zbierane w ten sposób przez SPÓŁKĘ, o których mowa w punktach a-d, są całkowicie bezosobowe.

13.6 Informacje dostarczone przez Użytkownika są wykorzystywane przez SPÓŁKĘ i/lub jej partnerów/podmioty stowarzyszone zgodnie z Polityką prywatności MY.GAMES, dostępnej na stronie documentation.my.games.

14. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

O ile właściwe prawo nie stanowi inaczej, niniejsza Umowa licencyjna podlega prawu Anglii i Walii i zgodnie z nim jest interpretowana. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Umową licencyjną muszą być rozwiązywane drogą korespondencyjną i negocjacji bez wszczęcia postepowania sądowego. W przypadku, gdy Użytkownik i SPÓŁKA nie mogą dojść do porozumienia bez wszczęcia postepowania sądowego w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania odpowiedniego roszczenia, spory są rozstrzygane przez sąd państwowy odpowiedniej jurysdykcji dla siedziby SPÓŁKI, chyba że obowiązujące prawo wyraźnie stanowi inaczej.

Jeśli użytkownik mieszka we Francji, niniejsza Umowa licencyjna podlega prawu francuskiemu, a wszelkie spory wynikające ze sporządzenia, interpretacji lub wykonywania niniejszej Umowy licencyjnej podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów francuskich.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia (UE) nr 524/2013 Komisja Europejska zapewnia konsumentom platformę internetową do rozstrzygania sporów dostępną pod następującym adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15. POZOSTAŁE ZASADY

15.1. Niniejsza Umowa licencyjna wchodzi w życie od momentu pierwszego pobrania, instalacji lub korzystania z Gry przez Użytkownika i jest ważna do momentu jej rozwiązania zgodnie z niniejszą Umową licencyjną. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę licencyjną w dowolnym momencie poprzez usunięcie Gry. SPÓŁKA może rozwiązać Umowę licencyjną, powiadamiając Użytkownika o wypowiedzeniu w dowolny sposób dostępny SPÓŁCE; w takim przypadku Użytkownik musi natychmiast usunąć Grę.

15.2. SPÓŁKA może zmienić funkcjonalność i treść informacji o Grze, oraz wszelkie powiązane z nią Materiałów, w dowolnym momencie według własnego uznania, bez dodatkowego powiadamiania Użytkownika. W przypadku, gdy wiąże się to ze zmniejszeniem uprawnień użytkownika, SPÓŁKA powiadomi Użytkowników o takiej zmianie, i w tym przypadku powiadomiony Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę licencyjną.

15.3. Z wyjątkiem przypadków, gdy taka koncesja może prowadzić do ograniczenia praw Użytkownika, SPÓŁKA może według własnego uznania w dowolnym momencie scedować i/lub przekazać swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy licencyjnej lub dowolnej jej części osobom trzecim bez powiadamiania Użytkownika. Prawa i obowiązki Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy licencyjnej mają charakter osobisty i nie podlegają cesji.

15.4. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy licencyjnej artykuły 11, 12, 13, 14 i 15 pozostaną w mocy.

15.5. Niniejsza Umowa licencyjna stanowi całą umowę między Użytkownikiem a SPÓŁKĄ dotyczącą korzystania z Gry przez Użytkownika i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne ustne i pisemne umowy dotyczące korzystania z Gry przez Użytkownika.

15.6. Postanowienia Umowy użytkownika MY.GAMES, która jest dostępna na stronie documentation.my.games, dotyczą relacji między SPÓŁKĄ a Użytkownikiem zgodnie z niniejszą Umową licencyjną, o ile postanowienia te nie są sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej. Wyrazy pisane z wielkiej litery, które nie są zdefiniowane w niniejszej Umowie licencyjnej, mają znaczenie nadane im w Umowie użytkownika MY.GAMES.

15.7. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy licencyjnej jest lub stanie się niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to zostanie zastosowane w maksymalnym możliwym zakresie i/lub zmienione w celu osiągnięcia maksymalnego możliwego efektu pierwotnego warunku, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej pozostaną w pełnej mocy i zachowują swoją ważność.

15.8. Niniejsza Umowa licencyjna może zostać zmieniona przez SPÓŁKĘ w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w Umowie licencyjnej muszą być zgłaszane Użytkownikom. Zaleca się, aby Użytkownik okresowo sprawdzał, czy w Umowie licencyjnej nie ma takich zmian. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmiany, ma prawo zaprzestać korzystania ze swojego Konta użytkownika.

15.9. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy licencyjnej, w szczególności Regulaminu Gry i/lub Regulaminu forum, aktualizacji umowy licencyjnej na stronie documentation.my.games lub powiadomienia użytkownika e-mailem. Zmieniona umowa licencyjna wchodzi w życie z dniem jej opublikowania. Użytkownikowi zaleca się okresowe sprawdzanie powyższego Serwisu internetowego pod kątem powiadomień o takich zmianach. Odmowa użytkownika od działań zapoznawczych nie może stanowić podstawy do niewypełnienia obowiązków Użytkownika i nieprzestrzegania przez Użytkownika ograniczeń ustanowionych w niniejszej Umowie licencyjnej. Dalsze korzystanie z Gry przez Użytkownika uznaje się za akceptację zmienionych warunków.

15.10. W przypadku pytań związanych z realizacją niniejszej Umowy licencyjnej i/lub korzystaniem z Gry Użytkownik może skontaktować się ze SPÓŁKĄ za pośrednictwem strony support.my.games.
Tylko angielska wersja tego dokumentu jest prawnie wiążąca. Wszelkie tłumaczenia tego dokumentu na inne języki są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika.

© My.com B.V. / 2020  


 

©  Mail.Ru LLC. Published by MY.COM B.V. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.
AGB | Datenschutzerklärung | Technischer Support